Từ điển Anh Việt online

tudor là gì?

tudor nghĩa tiếng Việt là gì?


US UK

['tju:də]
tính từ
 (Tudor) thuộc dòng Tudo đã làm vua nước Anh từ 1485 đến 1603
 (Tudor) tiêu biểu cho vương triều Tudo

Mẫu câu